Kraftiga avgiftshöjningar stundar för högt skuldsatta bostadsrättsföreningar


Riksbankens besked under gårdagen om en ytterligare höjd styrränta på 0,75 procent blir ett hårt slag mot många bostadsrättsföreningar som är högt skuldsatta. Höjda räntekostnader och stigande inflation innebär i många fall kännbara kostnadsökningar för bostadsrättsföreningar.

Färsk unik data från UC visar på hur avgifter påverkas av ökad ränta för samtliga Sveriges bostadsrättsföreningar, och vilka föreningar och hushåll som drabbas hårdast.

Sedan hösten 2021 har såväl bundna som rörliga räntor mer än trefaldigats. Skillnaderna är tydliga mellan hur olika bostadsrättsföreningar drabbas.

Yngre föreningar mer ekonomiskt utsatta

Den genomsnittliga skuldsättningen i bostadsrättsföreningar i Sverige är 6,2 tkr/kvm räknat per lägenhet. Medianvärdet på skuldsättningen ligger på 4,7 tkr/kvm räknat per lägenhet, vilket innebär att hälften av alla hushåll har en skuldsättning i sin förening som överstiger detta värde. Det finns en bred spridning mot högre skuldnivåer och en kategori som sticker ut är yngre föreningar där medianvärdet ligger på 13,8 tkr/kvm.

Det innebär att en högre andel hushåll som bor i nybildade föreningar är utsatta för avgiftshöjningar.

15 procent av svenska hushåll bor i en bostadsrättsförening som har skulder på mellan 10 – 15 tkr/kvm. 6 procent av hushållen bor i föreningar med över 15 tkr/kvm i skuld.
Bland yngre bostadsrättsföreningar är 61 procent av hushållen exponerade mot en skuld i föreningen på mellan 10 – 15 tkr/kvm och 32 procent över 15 tkr/kvm.

”UC har stress-testat avgiftshöjningar i Sveriges bostadsrättsföreningars utifrån ökad ränta och inflation. Vi visar hur många hushåll som kommer att påverkas och hur det kan skilja sig beroende på skuldsättningen i föreningen.

Ungefär hälften av alla svenska hushåll som bor i en bostadsrättslägenhet har en förening med en relativt låg skuldsättning.
Den andra hälften, drygt en halv miljon hushåll, bor i föreningar med medelhög till mycket hög skuldsättning. Många kommer att påverkas av ökade avgifter – i synnerhet de som bor i yngre föreningar. Vi observerar regionala skillnader, men överlag kan sägas att mönstret är likartat i exempelvis storstadsregionerna”, menar Stephane Hedman som är ansvarig för UC Bostad.

Fyra av fem hushåll får räkna med avgiftshöjningar på minst 10 procent

UC har tittat på två olika scenarion för bostadsrättsföreningar i Sverige respektive yngre föreningar. I det första scenariot har UC stress-testat mot en förändring av föreningarnas låneränta på två procentenheter och en KPI ökning på 8 procent.

Det liknar i många fall den förändring som skett sedan årsskiftet då boksluten upprättades.
Utfallet visar att 71 procent av hushållen får räkna med avgiftshöjningar inom intervallet 5 procent till 20 procent, och att 5 procent av hushållen får räkna med höjda avgifter med minst 40 procent.

Bland yngre föreningar får hela 41 procent av hushållen räkna med höjda avgifter på minst 40 procent.

”Ovanstående kan vara ett sannolikt scenario för många föreningar redan idag eller inom en snar framtid, beroende på hur stor andel av lånen som är rörliga eller måste omförhandlas. Cirka 60% av föreningarnas lån har en löptid kortare än tre år”, säger Stephane.

Läs vidare på UC.se

Pressad budget
Publicerad den - 25 / nov / 2022 - i .
Lån
online
Lån Online - Vaksalagatan 2 - 753 20, Uppsala