Lån till olika företagsformer

När man överväger att låna pengar till olika företagsformer som ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma, finns det flera viktiga aspekter att tänka på. Här är en kort översikt över vad som bör beaktas för varje företagsform:


Lån med Enskild Firma

Ägarens personliga ekonomi: Eftersom företaget och ägaren är juridiskt samma, är ägarens personliga kreditvärdighet och ekonomiska historia avgörande.
Affärsplan och kassaflöde: En stark affärsplan och påvisat kassaflöde kan öka chanserna att få lån.
Säkerhet: Ägaren kan behöva ställa personliga tillgångar som säkerhet för lånet.

Lån till Aktiebolag

Kreditvärdighet: Långivare kommer att granska bolagets finansiella historik och framtidsutsikter. Ett starkt balansräkning och positiv kassaflöde är avgörande.
Säkerhet: Aktiebolag kan erbjuda företagets tillgångar som säkerhet för lånet.
Ägarnas ansvar: Eftersom ägarna har begränsat ansvar, fokuserar långivare mer på företagets förmåga att generera inkomst för att betala tillbaka lånet.

Lån till Handelsbolag

Personligt ansvar: Delägarna har personligt och solidariskt ansvar för bolagets skulder, vilket kan påverka lånevillkoren.
Bolagets kreditvärdighet: Liksom i aktiebolag, är bolagets ekonomiska hälsa och historik viktiga.
Delägarnas ekonomiska ställning: Långivare kan också granska delägarnas personliga ekonomi, eftersom de är personligt ansvariga.

Lån till Kommanditbolag

Olika ansvarsgrader: Komplementärernas obegränsade ansvar och kommanditdelägarnas begränsade ansvar spelar en roll i långivarens riskbedömning.
Bolagets och komplementärernas ekonomi: Både bolagets och komplementärernas ekonomiska ställning kommer att utvärderas.
Säkerhet: Möjligheten att erbjuda säkerhet genom bolagets eller komplementärernas tillgångar.

Gemensamma överväganden för alla företagsformer

Affärsplan: En detaljerad och realistisk affärsplan är viktig för att övertyga långivare om företagets potential.
Räntor och villkor: Jämför olika lånealternativ för att hitta de mest fördelaktiga räntorna och villkoren.
Förmåga att återbetala: Bedöm realistiskt företagets förmåga att hantera återbetalningar utan att äventyra verksamheten.

Att låna pengar till ett företag är ett stort åtagande som kräver noggrann övervägning och planering. Det är viktigt att förstå de unika kraven och riskerna associerade med varje företagsform för att säkerställa en hållbar finansiell framtid för företaget.

SiteLånesummaABEFHBKBBRFRecensionBesök
Toborrow Företagslån30 000 - 20 000 000krJaJaJaJaJaToborrow Företagslån omdömeBesök Toborrow
Qred företagslån10 000 - 2 000 000krJaJaJaJaNejQred omdömeBesök Qred
Kompar företagslån20 000 - 10 000 000krJaJaJaJaNejKompar omdömeBesök Kompar
OPR Företagslån30 000 - 1 000 000krJaJaJaJaNejOPR Företagslån omdömeBesök OPR
Mynt företagskredit10 000 - 3 000 000krJaJaJaJaNejMynt Förtetagskredit omdömeBesök Mynt
Capcito företagslån10 000 - 15 000 000krJaJaJaJaNejCapcito omdömeBesök Capcito
Froda företagslån10 000 - 5 000 000krJaNejJaJaNejFroda omdömeBesök Froda
Krea företagslån20 000 - 30 000 000krJaJaJaNejNejKrea omdömeBesök Krea
Capital Box företagslån20 000 - 3 500 000krJaJaJaNejNejCapital Box omdömeBesök CapitialBox
Approva företagslån10 000 - 10 000 000krJaJaJaNejNejApprova omdömeBesök Approva
Fedelta företagslån25 000 - 1 000 000krJaJaJaNejNejFedelta omdömeBesök Fedelta
Credinord företagslån3000 - 3 500 000krJaJaNejNejNejCredinord omdömeBesök CrediNord
Lendo företagslån50 000 - 3 000 000krJaNejNejNejNejLendo Företagslån omdömeBesök Lendo Företagslån
Finly företagslån10 000 - 1 500 000krJaNejNejNejNejFinly omdömeBesök Finly
Fakturino företagslån20 000 - 30 000 000krJaNejNejNejNejFakturino omdömeBesök Fakturino
Corpia företagslån500 000 - 10 000 000krJaNejNejNejNejCorpia omdömeTill Corpia

Företagslån till Enskild firma

En enskild firma representerar grunden för många småföretagare och entreprenörer i Sverige, och erbjuder en unik blandning av enkelhet och personligt ansvar. Denna företagsform är särskilt attraktiv för dem som vill starta sin verksamhet snabbt och med minimal byråkrati.

En enskild firma, även känd som enskild näringsverksamhet kännetecknas av följande egenskaper:

 1. En ägare: En enskild firma har endast en ägare, och det finns ingen juridisk skilnad mellan ägaren och företaget. Ägaren är personligen ansvarig för alla aspekter av verksamheten.
 2. Personligt ansvar: Eftersom företaget och ägaren juridiskt sett är samma person, har ägaren obegränsat personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser. Detta innebär att ägarens privata tillgångar kan användas för att täcka företagets skulder.
 3. Enkelhet i start och drift: Det är relativt enkelt och kostnadseffektivt att starta en enskild firma. Det krävs inget startkapital, och administrationen är generellt sett mindre komplex jämfört med andra företagsformer som aktiebolag.
 4. Skatteregler: Inkomsten från en enskild firma beskattas som personlig inkomst för ägaren. Det innebär att företagets vinst läggs till ägarens övriga inkomster och beskattas enligt inkomstskattetabellen.
 5. Bokföring och redovisning: Ägaren måste föra bok över företagets ekonomi och lämna en årlig inkomstdeklaration. Beroende på företagets storlek och omsättning kan det finnas olika krav på bokföring och redovisning.
 6. Namn och firma: Företagsnamnet (firmanamnet) måste vara unikt och får inte förväxlas med andra företagsnamn. Det är vanligt att använda ägarens eget namn som en del av firmanamnet.
 7. Ingen juridisk person: Eftersom en enskild firma inte är en juridisk person, kan den inte äga egendom, ingå avtal eller ha skulder i eget namn. Allt detta är direkt kopplat till ägaren.
 8. Avveckling: Att avveckla en enskild firma är vanligtvis enklare än att avveckla andra företagsformer. Eftersom det inte finns några aktieägare eller andra delägare involverade, är processen mer direkt.

En enskild firma är en populär företagsform för småföretagare, frilansare och enskilda konsulter, tack vare dess enkelhet och direkta koppling mellan ägarens personliga ekonomi och företagets verksamhet.

Företagslån till Aktiebolag

Aktiebolag utgör en central pelare i näringslivet, både i Sverige och internationellt, och erbjuder en unik struktur som balanserar risk och möjlighet för dess ägare. Denna företagsform är känd för sin förmåga att kombinera juridisk självständighet med begränsat ägaransvar, vilket gör den till ett attraktivt val för många företagare och investerare.

Genom att förstå dessa nyckelaspekter kan man få en djupare insikt i varför aktiebolag är en så populär och effektiv företagsform.

Ett aktiebolag är en vanlig företagsform som har flera distinkta kännetecken:

 1. Juridisk person: Ett aktiebolag är en egen juridisk person, vilket innebär att det har en separat juridisk identitet från sina ägare. Det kan äga tillgångar, ingå avtal, och stämmas i domstol som en egen enhet.
 2. Begränsat ansvar: Ägarna, som är aktieägare, har ett begränsat ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Detta innebär att de endast riskerar det kapital de investerat i bolaget, och deras personliga tillgångar är skyddade.
 3. Aktiekapital: För att starta ett aktiebolag krävs ett visst grundkapital (i Sverige är det lägsta tillåtna aktiekapitalet 25 000 SEK för privata aktiebolag). Detta kapital används för att finansiera bolagets verksamhet.
 4. Styrelse och verkställande direktör: Ett aktiebolag måste ha en styrelse som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I många fall utses också en verkställande direktör (VD) som sköter den dagliga driften.
 5. Årsredovisning och revision: Aktiebolag är skyldiga att upprätta en årsredovisning och i de flesta fall genomgå en revision. Detta bidrar till ökad transparens och trovärdighet.
 6. Aktieägarstruktur: Ägandet i ett aktiebolag är uppdelat i aktier, vilket gör det enkelt att överföra ägarskap genom att köpa och sälja aktier. Aktieägarna har rätt till en del av bolagets vinst, vanligtvis utbetald som utdelning.
 7. Skattestruktur: Aktiebolag beskattas som egna juridiska enheter. Vinsten i bolaget beskattas på bolagsnivå, och utdelning till aktieägarna beskattas sedan separat hos mottagaren.
 8. Offentlig och privat: Aktiebolag kan vara antingen offentliga (publika) eller privata. Offentliga aktiebolag kan erbjuda sina aktier till allmänheten och har ofta striktare regler och krav, medan privata aktiebolag har aktier som inte är tillgängliga för allmänheten.

Aktiebolagsformen är populär bland både små och stora företag på grund av dess flexibilitet, begränsade ägaransvar och möjligheten att attrahera kapital genom aktieförsäljning.

Företagslån till Handelsbolag

Ett handelsbolag är en företagsform som är vanlig i många länder, inklusive Sverige, och kännetecknas av följande egenskaper:

 1. Flera delägare: Ett handelsbolag består av två eller flera delägare (bolagsmän) som tillsammans driver en näringsverksamhet. Delägarna kan vara fysiska personer eller juridiska personer (till exempel aktiebolag).
 2. Personligt ansvar: I ett handelsbolag har delägarna ett personligt och solidariskt ansvar för bolagets förpliktelser och skulder. Detta innebär att varje delägare kan hållas ansvarig för hela bolagets skulder, inte bara för sin egen andel.
 3. Ingen juridisk person: Till skillnad från ett aktiebolag är ett handelsbolag inte en egen juridisk person. Det betyder att bolaget i sig inte kan äga tillgångar, ingå avtal eller ha skulder; dessa är direkt kopplade till delägarna.
 4. Avtal och registrering: För att bilda ett handelsbolag krävs ett bolagsavtal mellan delägarna. Bolaget måste också registreras hos Bolagsverket.
 5. Skatteregler: Ett handelsbolag är skattemässigt transparent, vilket innebär att bolagets resultat inte beskattas på bolagsnivå. Istället fördelas resultatet på delägarna som sedan beskattas individuellt för sin andel av vinsten eller förlusten.
 6. Bokföring och redovisning: Handelsbolaget måste föra bok och upprätta en årsredovisning. Bokföringskraven är liknande de för enskilda firmor, men med vissa ytterligare krav beroende på bolagets storlek och verksamhet.
 7. Beslutsfattande: Beslut inom ett handelsbolag fattas vanligtvis gemensamt av delägarna. Bolagsavtalet kan dock specificera annorlunda beslutsprocesser.
 8. Upphörande eller förändringar: Om en delägare lämnar bolaget, går i konkurs eller avlider, kan detta leda till att handelsbolaget måste upplösas, om inte annat avtalats i bolagsavtalet.

Handelsbolaget är en populär företagsform för små till medelstora företag och är särskilt lämpligt för samarbeten där delägarna vill ha en aktiv roll i verksamheten och är villiga att dela på både ansvar och risk.

Företagslån till Kommanditbolag

Kommanditbolag är en intressant och unik företagsform som erbjuder en blandning av flexibilitet och säkerhet för dess delägare. Denna företagsstruktur är särskilt anmärkningsvärd för sin kombination av olika ansvarsområden och risknivåer bland delägarna.

I det följande avsnittet utforskar vi de grundläggande egenskaperna hos ett kommanditbolag, dess struktur, och hur det skiljer sig från andra företagsformer. Vi kommer att titta närmare på roller, ansvar och den juridiska ramen som omger denna unika företagsform.

 1. Två typer av delägare: I ett kommanditbolag finns det två typer av delägare: komplementärer och kommanditdelägare. Komplementärerna har obegränsat personligt ansvar för bolagets förpliktelser, medan kommanditdelägarna endast har ansvar upp till sin insats i bolaget.
 2. Ansvar och risk: Som nämnts ovan, bär komplementärerna det fulla ansvaret för bolagets skulder och förpliktelser. Detta innebär att deras personliga tillgångar kan användas för att täcka bolagets skulder. Kommanditdelägarna riskerar endast den kapitalinsats de har gjort i bolaget.
 3. Kapitalinsats: Kommanditdelägarna bidrar med kapital till bolaget, vilket kan vara en attraktiv aspekt för personer som vill investera i ett företag utan att vara aktivt involverade i dess dagliga drift.
 4. Drift och beslutsfattande: I allmänhet sköts den dagliga driften och beslutsfattandet av komplementärerna. Kommanditdelägarna är vanligtvis inte involverade i dessa processer.
 5. Registrering och avtal: Ett kommanditbolag måste registreras hos Bolagsverket i Sverige. Det är också vanligt att delägarna upprättar ett bolagsavtal som reglerar deras inbördes förhållanden, ansvar och rättigheter i bolaget.
 6. Skatteregler: För skatteändamål behandlas kommanditbolaget som ett transparent bolag. Det innebär att bolagets resultat fördelas på delägarna enligt deras andelar i bolaget, och varje delägare beskattas individuellt för sin andel av resultatet.
 7. Flexibilitet i ägande: Kommanditbolaget erbjuder flexibilitet när det gäller ägarstruktur, vilket kan vara fördelaktigt för olika typer av investeringar och projekt där olika nivåer av engagemang och risk är önskvärda.
 8. Upphörande: Om en komplementär lämnar bolaget, måste bolaget antingen omvandlas till en annan företagsform, hitta en ny komplementär eller upplösas. Däremot påverkar inte kommanditdelägarnas avhopp bolagets fortsatta existens på samma sätt.

Kommanditbolaget är alltså en flexibel företagsform som kan passa för olika typer av verksamheter, särskilt där det finns behov av att kombinera aktivt ledarskap med passiva investeringar.Innehåll
Lån
online
Lån Online - Vaksalagatan 2 - 753 20, Uppsala
pencil